ข้อมูลนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

data_st


ในปีการศึกษา 1/2562 คณะศิลปศาสตร์มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น 94 คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 78 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 16 คน

 

หลักสูตร

ระดับ

จำนวน (คน)

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)  

50

-

50

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)           

17

-

17

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม                       

11

-

11

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

-

16

16

รวม

78

16

94

1568879605951

  ข้อมูล ณ ก.ย. 62