ประชาสัมพันธ์วิชา SSC เทอม 1-2560


 

 

 

หากคุณต้องการหาแนวคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยการเน้นความรู้เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิญลงเรียนวิชา SSC210 “Man and Ethics For Quality of Life GROUP01 เรียนวันพุธ”

หากคุณต้องการพัฒนาตนเองและบุคคลอื่น ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสามารถนำไปประยุกต์ในการวางเงื่อนไขการเสริมแรงพฤติกรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เชิญลงเรียนวิชา SSC232 “Behavior Modification GROUP01 เรียนวันอังคาร”