ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

ชือ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท๋ อีเมล์
Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 02 4708792 irictodd@kmutt.ac.th
นางสาวปัญจพร พจนปัญญา นักวิจัย 02 4708794 punjaporn.poj@kmutt.ac.th
อาจารย์คมิก วันฮัสสัน อาจารย์ 02 4708797 camik.hay@kmutt.ac.th

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
นางสาวเบญจมา ณ มหาไชย นักบริการการศึกษา 02 4708793 benjama.nam@kmutt.ac.th
นางสาวสรัญญา สราญชาติ นักบริหารงานทั่วไป 02 4708793 saranya.sar@kmutt.ac.th
นางสาวปิยะรัตน์​ เจริญลิ้มกุล นักบริการการศึกษา 02 4708793 piyarat.cha@kmutt.ac.th