สายวิชาภาษา

 

ชือ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท๋ อีเมล์
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ ประธานสายวิชาภาษา 02 4708741 saowaluck.tep@kmutt.ac.th
อาจารย์สุพรรษา ประสงค์สุข เลขานุการสายวิชาภาษา 02 4708742 supansa.pra@kmutt.ac.th
ดร.อนัญญา สุวรรณกนิษฐ์ อาจารย์ 02 4708749 ananya.suw@kmutt.ac.th
Mr. Anthony Robert French ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 02 4708759 tony_kmutt@yahoo.com
ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ อาจารย์ 02 4708754 atipat.boo@kmutt.ac.th
ผศ.ชฎา กองจันทร์ อาจารย์ 02 4708747 chada.kon@kmutt.ac.th
อาจารย์กรรชงค์ กฤตประโยชน์ อาจารย์ 02 4708759 gunchong.kri@kmutt.ac.th
ผศ.กษมาภรณ์ มณีขาว อาจารย์ / รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 02 4708706 kasamaporn.man@kmutt.ac.th
ดร.กิจจา เทพศิริ  อาจารย์ 02 4708758 kitcha.the@kmutt.ac.th
ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 02 4708752 natjiree.jat@kmutt.ac.th
อาจารย์นิชาพร ยอดมณี อาจารย์ 02 4708757 nichaphorn.yod@kmutt.ac.th
ดร.อรกัญญา เยาหะรี อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 02 4708705 ornkanya.yao@mail.kmutt.ac.th
ผศ.ดร.ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์ อาจารย์ 02 4708755 pamararat.wir@kmutt.ac.th
ดร.พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล อาจารย์ 02 4708750 phanitphim.soj@kmutt.ac.th
รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง อาจารย์ 02 4708765 pornapit.dar@kmutt.ac.th
ดร.ปุณยภา แสงศรี อาจารย์ 02 4708760 punyapa.sae@kmutt.ac.th
อาจารย์รัชนี เดอร์ซิงห์ อาจารย์ 02 4708744 rachanee.der@kmutt.ac.th
Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd อาจารย์ / รองคณบดีฝ่ายวิจัย 02 4708792 irictodd@kmutt.ac.th
Mr. Selim Hassan ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 02 4708761 selim.has@kmutt.ac.th
ดร.สมพธู หวังทอง อาจารย์ 02 4708746 sompatu.vun@kmutt.ac.th
รศ.สนธิดา เกยูรวงศ์ อาจารย์ 02 4708762 sonthida.key@kmutt.ac.th
อาจารย์ธนภรณ์ ศรีสุนาครัว อาจารย์ 02 4708763 thanaporn.sri@kmutt.ac.th
ผศ.ธนิศร์ บุญสม อาจารย์ 02 4708756 thanis.bun@kmutt.ac.th
อาจารย์อุสมาน บีรูวาเหตุ อาจารย์ 02 4708747 utsaman.bir@kmutt.ac.th
ผศ.ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข อาจารย์ 02 4708748 wannapa.tra@kmutt.ac.th
ผศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิริ อาจารย์ / รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 02 4708702 wareesiri.sin@kmutt.ac.th
อาจารย์วิชัย กฤตประโยชน์ อาจารย์ 02 4708751 wichai.kri@kmutt.ac.th
ผศ.ดร.วรวุฒิ จรุงคงเดช อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน 02 4708764 woravut.jar@kmutt.ac.th
อาจารย์สาวิตรี แสงมณี อาจารย์ 02 4708763 sawitree.sae@kmutt.ac.th
Ms. Valeriia Samoilova ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 02 4708753 valeriia.sam@kmutt.ac.th
Ms. Kuai Lang อาจารย์ 02 470 8753 kuai.lan@kmutt.ac.th
Mr. Vo Duy Thanh อาจารย์ 02 470 8753 vo.tha@kmutt.ac.th