IMG_7887 copy

สายวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีภาระกิจหลักคือ จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย ทำการศึกษาและวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดประชุมทางวิชาการเพื่อบริการสังคม ทั้งนี้ภาระกิจต่างๆที่สายวิชาฯได้ดำเนินการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และคุณธรรม โดยเน้นให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการศึกษาที่เน้น ActiveLearning ที่มีชุนชนรอบมหาวิทยาลัยเป็นฐานของการศึกษา นอกจากนั้นสายวิชาฯได้พยายามที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทผสมผสานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและในสังคมอย่างเหมาะสม

อ่านต่อ โปรเเกรมทักษะการจัดการทรัพยากรฐานชุมชน

นอนกจากนั้น สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้รอบๆ มหาวิทยาลัย  ที่จะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัย  การพัฒนาการเรียนการสอน  และการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชน จึงจัดตั้งหน่วยจัดการข้อมูลชุมชน(Community Data Management Unit) ขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้ในทุกมิติ อาทิ  มิติทางสังคม  มิติทางเศรษฐกิจ  มิติทางกฏหมายและการเมือง  มิติทาง ด้าน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ       โดยทำการจัดการความรู้และถอดความรู้จากข้อมูลที่ศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความตระหนักรู้ต่อปัญหาสังคม   เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรมและจริย- ธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในการทำงานในระดับต่างๆ ต่อไปในอนาคต

โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการข้อมูลชุมชน Community Data Management Unit (CDMU)