การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • จบปริญญาโทในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  ภาษาศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก กพ. ด้วยคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.25
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ควรจะมีประสบการณ์การสอนหรือทำงานด้านการศึกษา หรือเคยมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  • มีผลคะแนน TOFEL 230 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 6.5 ซึ่งมีอายุการสอบภายใน 2 ปี และผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ หรือผ่านการสอบข้อเขียน (ในกรณีที่ไม่มีผล TOFELหรือ IELTS) และการสอบสัมภาษณ์ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร์
  • หัวข้อวิจัยและรายละเอียดของข้อเสนอการวิจัย ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร์
  • นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาแบบ 1 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต) จะต้องมีประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัย

การรับสมัคร

  • แผนการศึกษาแบบ 1

รับสมัครทุกภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปิดรับสมัครภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี (เริ่มเรียนเดือนสิงหาคม)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปิดรับสมัครภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี (เริ่มเรียนเดือนมกราคม)

  • แผนการศึกษาแบบที่ 2

เปิดรับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2 ปิดรับสมัครภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี (เริ่มเรียนเดือนมกราคม)