IMG_7778

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ  เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ

Programme_EPIC

บัณฑิตของหลักสูตรฯ จะเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

เพื่อบรรลุจุดประสงค์ข้างต้น หลักสูตรจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน และมุ่งเน้นในด้านต่อไปนี้

  1. ความคิดรวบยอดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการสื่อสาร ความตระหนักในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับสูงเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ
  2. ทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเข้าใจในวิถีการทำงานที่แตกต่างกัน ความเป็นผู้นำและการมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน
  3. ทักษะการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา
  4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาภายในหรือต่างประเทศ

การทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมี 2 วิธีการ ดังนี้

  • ผู้สมัครสามารถเข้ารับการทดสอบความถนัดทางภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบคัดเลือกของคณะศิลปสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ผู้เข้าศึกษาอาจได้รับการยกเว้น  ในกรณีที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน IELTs TOEFL ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี เมื่อนับถึงวันสมัครเข้าศึกษา ตามเกณฑ์ในตารางแสดงข้างล่างนี้

คะแนน IELTS

คะแนน TOEFL
สอบด้วยระบบกระดาษ
คะแนน TOEFL
สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
คะแนน TOEFL
สอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
6 550 210

70

ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 รับสมัครถึงเดือนมิถุนายน (เริ่มเรียนเดือน สิงหาคม) เรียนเฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์

แผน ก  แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
วิชาบังคับ 21   หน่วยกิต
วิชาเลือก 3    หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์   12   หน่วยกิต
รวม 36   หน่วยกิต

 

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
วิชาบังคับ 21   หน่วยกิต
วิชาเลือก 9    หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์   6    หน่วยกิต
รวม 36   หน่วยกิต

 

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต)
วิชาบังคับ 21   หน่วยกิต
วิชาเลือก 12   หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์  3    หน่วยกิต
รวม 36   หน่วยกิต

1. หมวดวิชาพื้นฐาน

EPC 511 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพูดเชิงวิชาการเช่นการนำเสนอข้อโต้แย้งและการนำการอภิปรายและสัมมนา      การจดโน้ตย่อจากการฟังและการอ่านเชิงวิชาการ  การอ่านเชิงวิเคราะห์   การเขียนเชิงวิชาการเช่น รายงาน การย่อความ การถอดความ และการทบทวนวรรณกรรม  ความเข้าใจและการพัฒนาข้อโต้แย้งในการเขียนเชิงวิชาการ กระบวนการเขียนซึ่งครอบคลุมการเลือกหัวข้อในการทำรายงาน การค้นหาและการประเมินแหล่งข้อมูล การเขียนเค้าโครง การร่าง การทบทวนและการแก้ไขงานเขียน   ความซื่อสัตย์ทางวิชาการและการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานโดยการอ้างอิง ทักษะการใช้ความคิดขั้นสูงที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ เช่นการคิดอย่างมีตรรกะ การพัฒนาข้อโต้แย้ง ฯลฯ

2. หมวดวิชาบังคับ

EPC 531 หลักการสื่อสารและการใช้ภาษา 3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

วิวัฒนาการการสื่อสารของมนุษย์ คำนิยามและองค์ประกอบของการสื่อสารซึ่งรวมถึงการรับรู้และ

การฟัง  การสื่อสารเชิงวัจนะและอวัจนะ  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  การสื่อสารระหว่างบุคคล      การสื่อสารเป็นกลุ่ม วัฒนธรรมองค์กรและการสื่อสารในองค์กร การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมในการสื่อสารในวิชาชีพ การประยุกต์ทฤษฎีการสื่อสารต่างๆสู่การใช้ภาษาอังกฤษ

EPC 532 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิวัฒนาการ แนวคิด และนิยามของภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ แบบจำลองแนวคิดของภาษา อังกฤษเป็นภาษานานาชาติและนานาภาษาอังกฤษโลก บทบาท สถานะ นโยบายและการใช้ภาษา อังกฤษเป็นภาษานานาชาติของผู้ใช้ทั้งที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษา การพัฒนาและรูป แบบของภาษาอังกฤษมาตรฐาน ความหลากหลายของภาษาอังกฤษในโลกรวมทั้งในเอเชียและในประเทศไทย การปนรหัสและการสลับรหัส ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาศาสตร์คลังข้อความเพื่อการศึกษาความหลากหลายของภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆในวรรณคดี  อนาคตของภาษาอังกฤษโลก ความสำคัญและอิทธิพลของเทคโนโลยี วัฒนธรรม และการเมืองที่ส่งผลต่อภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติและผลลัพธ์ที่นำไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาชีพ

EPC 533 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน :   EPC 531 Principles of Communication and Language Use

การสื่อสารและวัฒนธรรม  ความตระหนักถึงประเด็นทางด้านวัฒนธรรม  อคติแบบเหมารวม        ความหลากหลายระหว่างวัฒนธรรม ความคาดหวังและวิธีการสื่อสารอย่างสุภาพ ความเข้าใจผิดที่อาจเป็นผลจากการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและประเด็นเรื่องเพศในหน่วยงาน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษอันเนื่องจากวิถีปฏิบัติในวัฒนธรรมไทยด้านวัจนภาษา อวัจนภาษา และการสื่อสารผ่านสื่อคอมพิวเตอร์

EPC 534 วาทกรรมทางวาจาเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน :  EPC 533 Intercultural Communication

ธรรมชาติของวาทกรรมทางวาจา การสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสร้างวาทกรรมในการพูดอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทงานอาชีพต่างๆ การปรับและจัดระบบในการสื่อสาร หลักการสื่อสารของไก้รส์ การปรับเปลี่ยนลีลาและกลวิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับบริบทและคู่สนทนา รูปแบบการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา การสร้างความตระหนักในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  วัจนกรรม การวิเคราะห์บทสนทนา ลีลาที่หลากหลายของการสื่อสารทั้งแบบเผชิญหน้าและการสื่อสารทางไกล  เพศ ความสุภาพและอคติแบบเหมารวม อัตตลักษณ์และภาษาพูด ประเด็นทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับภาษาพูด

EPC 551 วิธีการวิจัยทางการสื่อสาร 3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน:  EPC 513 Principles of Communication and Language Use

EPC 532 English as an International Language

ความรู้เบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์  กระบวนทัศน์การวิจัยและการออกแบบงานวิจัยซึ่งครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ข้อควรพิจารณาในการวิจัย ได้แก่ ตัวแปรต่างๆ การเลือกกลุ่มประชากร ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น  การกำหนดหัวข้อวิจัย  การสร้างกรอบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือวิจัย เช่นแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การวิเคราะห์และการตีความข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การเขียนโครงงานวิจัย   การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร จริยธรรมในการวิจัย

EPC 631 วาทกรรมในงานเขียนเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน :         EPC 533 Intercultural Communication

ธรรมชาติของวาทกรรมในงานเขียน  องค์ประกอบของงานเขียน   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเขียนสาร   ประเภทของงานเขียน   การวิเคราะห์งานเขียน   สัญญลักษณ์ศาสตร์   งานเขียนเชิงวิชาการ  งานเขียนในบริบทงานอาชีพ    งานเขียนในสื่อ    งานเขียนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

EPC 632 กรณีศึกษาประเด็นร่วมสมัยในการสื่อสารในวิชาชีพ 3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน: EPC 532 English as an International Language

EPC 533 Intercultural Communication

ประเด็นร่วมสมัยในงานอาชีพและการสื่อสารในสังคมไทยปัจจุบันในบริบทของภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาสากล  การเรียนการสอนใช้รูปแบบสัมมนา

3. หมวดวิชาเลือก

EPC 514 ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอแบบมืออาชีพ 3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน:  EPC 533 Intercultural Communication

การพูดในที่ชุมชนประเภทต่างๆ  จริยธรรมของการพูดในที่ชุมชน การพูดแบบฉับพลัน การเสริมสร้างความมั่นใจ ทักษะการนำเสนอ การวิเคราะห์ผู้ฟัง การค้นคว้า การจัดระบบข้อมูลและการขัดเกลาเนื้อหา การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ลีลาการนำเสนอ การพูดโน้มน้าวผู้ฟัง  วิธีการนำเสนอทั้งแบบซึ่งหน้าและผ่านเทคโนโลยี ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ การตอบข้อซักถาม การฟังเชิงวิพากษ์ และการประเมินการนำเสนอ

EPC 611 การวิเคราะห์การใช้ภาษาเชิงวิพากษ์ 3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน :   EPC 534 Spoken Discourse for Professional Communication;

EPC 631 Written Discourse for Professional Communication

การใช้ภาษาที่แสดงถึงความเชื่อ อุดมการณ์ และพื้นฐานความคิดทางสังคม โดยวิเคราะห์การใช้ภาษาจากประเด็นที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เพศ การเมือง และหลักศีลธรรมจรรยา การใช้ภาษาที่แสดงอำนาจทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ เพื่อโน้มน้าวและเพื่อบงการให้ผลเป็นไปตามที่ต้องการ  การวิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ในอาชีพต่างๆ

EPC 612 เทคโนโลยีและการใช้ภาษา 3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน: EPC 531 Principles of Communication and Language Use

ภาษาและเทคโนโลยี ปริเฉทของการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารของมนุษย์ ลักษณะทางภาษาศาสตร์ของภาษาในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต รูปแบบและลักษณะของการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตภาษาของจดหมายอิเล็กโทรนิคและจดหมายต่อเนื่องแสดงความคิดเห็น ภาษาของการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตที่ผู้สื่อสารอยู่พร้อมกันในเวลาจริง กลุ่มเว็บไซด์เครือข่ายสังคมและชีวิตภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างบนการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ภาษาศาสตร์สังคมและวัจนปฏิบัติศาสตร์ของการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ภาษาในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนอินเทอร์เน็ต การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมบนอินเทอร์เน็ต การใช้การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตในองค์กรและสถานที่ทำงาน การประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสื่อสาร  ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้คลังข้อมูลภาษาในการพัฒนาการใช้ภาษา การสร้างและการวิเคราะห์คลังข้อมูลภาษาเฉพาะทาง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยสนับสนุนการใช้ภาษาต่างๆ อย่างมีวิจารณญาน อาทิเช่น โปรแกรมตรวจการสะกดคำ โปรแกรมตรวจความถูกต้องทางไวยากรณ์ โปรแกรมการตัดแบ่งข้อความอัตโนมัติ โปรแกรมการแปลอัตโนมัติและโปรแกรมการสรุปความอัตโนมัติ  งานวิจัยทางด้านภาษาและเทคโนโลยี

EPC 613 การแปลเพื่อวิชาชีพ 3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

หลักและทฤษฏีในการแปล การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมในการแปล  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปล การแก้ไขงานแปล การแปลข้อความลักษณะต่างๆ เช่น  ข่าว เอกสารทางธุรกิจ สารคดี หนังและนวนิยาย  เทคโนโลยีสำหรับการแปลและข้อจำกัด การฝึกปฏิบัติในการแปลทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทั้งในบริบททั่วไปและบริบททางวิชาชีพและการวิเคราะห์ปัญหาในการแปล

EPC 633 การทำงานอย่างมืออาชีพ 3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน: EPC 534 Spoken Discourse for Professional Communication;

EPC 631 Written Discourse for Professional Communication

คุณสมบัติของความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ซึ่งครอบคลุมทัศนคติ จริยธรรม บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ และลีลาการบริหารงาน การแสดงความเป็นมืออาชีพในการทำงานที่เห็นได้จากการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น การสร้างความเชื่อถือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การกล้าเสี่ยง การจัดการ) การบริหารนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสถานที่ทำงาน

EPC 671 หัวข้อพิเศษ 1                                                                             3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน:   EPC 533 Intercultural Communication

หัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติที่ทันสมัยและอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

EPC 672 หัวข้อพิเศษ 2                                                                             3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน:   EPC 533 Intercultural Communication

หัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติที่ทันสมัยและอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

EPC 673 หัวข้อพิเศษ 3                                                                             3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน:   EPC 533 Intercultural Communication

หัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติที่ทันสมัยและอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

4. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

EPC 652 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน:  EPC 551 Research Methods in Communication

การวิจัยทางด้านการสื่อสารในวิชาชีพและการใช้ภาษาในระดับนานาชาติ ตามความรู้และความสนใจของนักศึกษา ภายใต้การดูแลแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

EPC 653 การศึกษาวิจัย 6 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน:  EPC 551 Research Methods in Communication

โครงการวิจัยขนาดเล็กทางด้านการสื่อสารในวิชาชีพและการใช้ภาษาในระดับนานาชาติ ตามความรู้และความสนใจของนักศึกษา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

EPC 654 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน: EPC 551 Research Methods in Communication

การค้นคว้าอิสระทางด้านการสื่อสารในวิชาชีพและการใช้ภาษาในระดับนานาชาติ ตามความรู้และความสนใจของนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

แผนการศึกษา
ปีที่ 1   หลักสูตรแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) เรียนวิชาต่างๆ ดังนี้
Pre-sessional course
EPC 511 English Language Skills for Academic Studies 3 (3-0-9)
Semester 1
EPC 531 Principles of Communication and Language Use 3 (3-0-9)
EPC 532 English as an International Language 3 (3-0-9)
Semester 2
EPC 533 Intercultural Communication 3 (3-0-9)
EPC 551 Research Methods in Communication 3 (3-0-9)
Summer Semester
EPC 534 Spoken Discourse for Professional Communication 3 (3-0-9)
EPC 5XX Optional I 3 (3-0-9)
ปีที่ 2   หลักสูตรแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) เรียนวิชาต่างๆ ดังนี้
Semester 1 
EPC 631 Written Discourse for Professional Communication 3 (3-0-9)
EPC 632 Contemporary Issues in Professional Communication 3 (3-0-9)
Semester 2 
EPC 652 Thesis 6(0-12-24)
Summer Semester
EPC 652 Thesis 6(0-12-24)
* จำนวนหน่วยกิตอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำงานของนักศึกษา
ปีที่ 1   หลักสูตรแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) เรียนวิชาต่างๆ ดังนี้
Pre-sessional course
EPC 511 English Language Skills for Academic Studies 3 (3-0-9)
Semester 1
EPC 531 Principles of Communication and Language Use 3 (3-0-9)
EPC 532 English as an International Language 3 (3-0-9)
Semester 2
EPC 533 Intercultural Communication 3 (3-0-9)
EPC 551 Research Methods in Communication 3 (3-0-9)
Summer Semester 
EPC 534 Spoken Discourse for Professional Communication 3 (3-0-9)
EPC 5XX Optional I 3 (3-0-9)
ปีที่ 2   หลักสูตรแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) เรียนวิชาต่างๆ ดังนี้
Semester 1
EPC 631 Written Discourse for Professional Communication 3 (3-0-9)
EPC 632 Contemporary Issues in Professional Communication 3 (3-0-9)
Semester 2
EPC 653 Research Study 3 (3-6-12)
EPC XXX Optional II 3 (3-0-9)
Summer Semester 
EPC 653 Research Study 3 (3-6-12)
EPC XXX Optional III 3 (3-0-9)
* จำนวนหน่วยกิตอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำงานของนักศึกษา
ปีที่ 1   หลักสูตรแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) เรียนวิชาต่างๆ ดังนี้
Pre-sessional course
EPC 511 English Language Skills for Academic Studies 3 (3-0-9)
Semester 1
EPC 531 Principles of Communication and Language Use 3 (3-0-9)
EPC 532 English as an International Language 3 (3-0-9)
Semester 2
EPC 533 Intercultural Communication 3 (3-0-9)
EPC 551 Research Methods in Communication 3 (3-0-9)
Summer Semester
EPC 534 Spoken Discourse for Professional Communication 3 (3-0-9)
EPC 5XX Optional I 3 (3-0-9)
ปีที่ 2   หลักสูตรแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) เรียนวิชาต่างๆ ดังนี้
Semester 1 
EPC 631 Written Discourse for Professional Communication 3 (3-0-9)
EPC 632 Contemporary Issues in Professional Communication 3 (3-0-9)
Semester 2 
EPC 654 Independent Study 3 (3-0-9)

ค่าเล่าเรียนทั้งหลักสุตรประมาณ 162,000 บาท

สำหรับข้อคำถามเกี่ยวกับหลักสูตร

กรุณาติดต่อ

ผศ.ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข

โทรศัพท์ 02 4708748 หรือที่ wannapa.tra@kmutt.ac.th

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถ.ประชาอุทิศ  บางมด ทุ่งครุ กทม   10140

สำหรับคำถามทั่วไป กรุณาติดต่อ

คุณพุธทา   แก้วศรีใจ

Tel: 02-470-8715 Fax: 02-428-3375

Mobile: 082-7038949