ปรัชญาและวัตถุประสงค์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา 24 ปี (เริ่มเปิดหลักสูตร พ.ศ. 2526) และต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้เปิดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง (Resource-Based English Language Learning) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร โดยทั้งสองหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและมีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเรียนในหลักสูตร

หลักสูตรทั้งสองสามารถผลิตบุคลากรด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับสถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งใน และต่างประเทศ โดยบุคลากรเหล่านี้ได้รับการเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้มีความรู้ สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถก้าวทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังสนับสนุนและฝึกฝนให้ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  นอกจากนี้บุคลากรที่จบการศึกษาจากทั้งสองหลักสูตรยังมีความสามารถในการวิจัย และเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในสถาบันการศึกษาที่ตนทำงาน นับถึงปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ได้ผลิตบุคลากรที่จบหลักสูตรทั้งสองเป็นจำนวนทั้งสิ้น 180 คน

ในปัจจุบันความต้องการบุคลากรด้านการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสาขาขาดแคลนยังคงเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ยังมีครู ผู้สอนภาษาอังกฤษอีกจำนวนมากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและมีความสนใจที่จะเพิ่มวุฒิการศึกษาในด้านนี้ยังมีอีกมาก    ในขณะที่สถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และภาษาอังกฤษ ยังมีไม่เพียงพอแก่ความต้องการ คณะศิลปศาสตร์จึงดำเนินการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อสนองตอบความต้องการของประเทศในการผลิตผู้นำที่มีความชำนาญด้านการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัยด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ในระดับสูง
  • เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถและเข้าใจศาสตร์และศิลป์ด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์อย่างลึกซึ้ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทฤษฎีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการวิจัย สามารถคิดและทำการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนา แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
  • เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน สามารถแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ที่ศึกษาและค้นพบมาใช้ในสถานการณ์จริง
  • เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถ มีทักษะในการผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

เพื่อให้หลักสูตรมีความเป็นนานาชาติ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ได้มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในเอเชีย ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยนักศึกษาในหลักสูตรจะได้มีโอกาสไปทำงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้ลงเรียนวิชาที่สนใจ และได้ค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อผลิตงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้