IMG_7870

สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รายสังเขปวิชา สังคมศาตร์และมนุษยศาสตร์

SSC 162  :  สังคมและวัฒนธรรม         3 (3-0-6)

Society and Culture

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ ธรรมชาติของมนุษย์ ธรรมชาติของสังคมมนุษย์    การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และวิกฤตการณ์ทางสังคม

SSC 210  :  มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต          3 (2-2-6)

Man and Ethics for Quality of Life

ศึกษาแนวคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงาน  โดยการเน้นการบูรณาการความรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย มีความใฝ่รู้ เป็นต้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

SSC 211 :   ปรัชญาทั่วไป                  3 (3-0-6)

General Philosophy

ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปรัชญา ประเด็นปัญหาสำคัญ ๆ ที่ได้มีการอภิปรายโต้แย้งกันในวงการปรัชญา การวิเคราะห์ปัญหาโดยเสนอทฤษฎีของนักปรัชญาหรือสำนักปรัชญาที่สำคัญ ปัญหาต่าง ๆ  ที่   ถกเถียงกันมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจโลกและความหมายของชีวิตได้อย่างไร

SSC 212 :  จริยศาสตร์เบื้องต้น                 3 (3-0-6)

Introduction to Ethics

นิยามความหมาย ขอบเขตและวิวัฒนาการของจริยธรรม ระดับของจริยธรรม วิวัฒนาการทางจริยศาสตร์ ปรัชญากับจริยศาสตร์ ทฤษฎีของนักปรัชญาที่สำคัญทางจริยศาสตร์ เช่น เพลโต อริสโตเติล เซนต์ ออกัสติน   เอมมานูเอล ค้านท์ วิลเลี่ยม พาเล่ย์ จอห์น สจ้วตมิลล์ มหาตมะคานที คาร์ล มากซ์ ทฤษฎีการลงโทษและการให้รางวัล  จริยธรรมกับความยุติธรรม   สถาบันทางจริยธรรม   ค่านิยม   สิทธิ   และหน้าที่  ศาสนากับจริยธรรม อุดมคติทางจริยธรรม

SSC 213 :   ตรรกศาสตร์เบื้องต้น             3 (3-0-6)

Introduction to Logic

ศึกษาความหมาย ขอบเขตของตรรกวิทยาในฐานะที่เป็นเครื่องมือของปรัชญา ความคิด ความจริงตามแบบ   ความจริงตามเนื้อหา กฎแห่งความคิด ศัพท์ คำนิยาม กฎของการแบ่งพวก ตรรกประโยค ปรัตถนุมาน ปรัตถนุมานแบบมีเงื่อนไข ปรัตถนุมานแบบให้เลือกโวหารที่สมเหตุสมผลของปรัตถนุมาน การอ้างเหตุผลแบบย่อ การอ้างเหตุผลแบบซับซ้อน การกล่าวอ้าง นิรนัย และอุปนัย เหตุผลโดยการเปรียบเทียบ ความผิดพลาด

SSC 221 : สุนทรียศาสตร์                    3 (1-4-6)

Aesthetics

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีความงามทางศิลปะ และ ความงาม และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความงามกับศิลปะ รวมทั้งทฤษฎีแห่งความงาม (Theory of Beauty) หรือปรัชญาแห่งรสนิยม (Philosophy of Taste)

SSC 222  :   มนุษยศิลป                           3 (0-6-6)

 Arts and Humankind

วิชานี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปะและการรับรู้ความหมายของศิลปะที่มีผลต่อการดำรงชีวิตและการคิดของมนุษย์    นักศึกษาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองจากการสนทนากลุ่มย่อยและการสัมมนา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพ กระบวนการคิดและจินตนาการในทางสร้างสรรค์ เสริมสร้างการรับรู้ความงามของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปฏิบัติที่ดีงามต่อสิ่งแวดล้อม    เนื้อหาครอบคลุม ความหมายของงานศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  จากฐานแนวคิดเรื่อง ความเข้าใจผู้อื่น สามัญสำนึก และหลักจรรยา  นักศึกษาเรียนรู้โดยการไปสัมผัสกับงานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ ในที่ตั้งจริง    การวัดผลทำโดยการประเมินการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น    ความเข้าใจความสัมพันธ์ของศิลปะกับมนุษย์   การทำงานมอบหมายและการนำเสนองาน

SSC 223  :   ดนตรีไทย                        3 (1-4-6)

Thai Music

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของดนตรีไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและรวมถึง การศึกษาเทคนิคการฟังและการเล่นเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้น

SSC231  :   จิตวิทยาทั่วไป                   3 (3-0-6)

General    Psychology

ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์  โดยใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม ความรู้สึก การรับรู้ การเรียนรู้ ความจำ การคิดและภาษา เชาวน์ปัญญาแรงจูงใจ อารมณ์ ความเครียด และการเผชิญความเครียด บุคลิกภาพ พฤติกรรมอปกติและการบำบัดรักษา

SSC 232  :   การปรับพฤติกรรม              3 (3-0-6)

Behavior Modification

วิชานี้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและเทคนิคในการปรับพฤติกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับพฤติกรรมของตนเองและบุคคลอื่น ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และสามารถนำไปประยุกต์ในการวางเงื่อนไขการเสริมแรงพฤติกรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกแบบให้มีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่ 1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ ทฤษฎีทางปัญญาสังคม ประเด็นที่ 2 การประเมินพฤติกรรม และการจัดการเงื่อนไขผลกรรม ประเด็นที่ 3 เทคนิคการปรับพฤติกรรม ได้แก่ การควบคุมด้วยสิ่งที่ไม่พึงพอใจ การหยุดยั้ง การปรับพฤติกรรมทางปัญญา และการควบคุมตนเอง

SSC 233  :   ครอบครัวสัมพันธ์                3 (3-0-6)

Family Relations

ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว  พัฒนาการของครอบครัว บทบาท และ หน้าที่ของครอบครัว  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว ได้แก่  สามีภรรยา  บิดามารดา  บุตร  ศึกษาความสัมพันธ์ของค่านิยม  ความเชื่อ  ทัศนคติที่มีต่อครอบครัว  บทบาทของสมาชิกในครอบครัว แนวทางสร้างสุขในครอบครัว รวมทั้งศึกษา ปัญหาครอบครัว และ แนวทางการแก้ไข โดยมุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะมีความสามารถในการสร้างครอบครัวที่ดีและมีความสุข สามารถวิเคราะห์ แก้ไข จัดการกับปัญหาภายในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการเรียนรู้ โดยการฝึกปฎิบัติจริง วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง เพื่อให้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม

SSC 241 :  รัฐศาสตร์เบื้องต้น                  3 (3-0-6)

Introduction to Political Science

วิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นวิชาที่ศึกษาขอบเขตและเนื้อหารัฐศาสตร์ ธรรมชาติของรัฐ หลักการปกครอง สถาบันระบบราชการ การบริหารการปกครองภายใต้ระบบการเมืองการปกครองที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง อิทธิพลของบทบาทของรัฐบาลต่อโครงสร้างทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ในการทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยและปัญหาการเมืองการปกครอง ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเหตุการณ์ และพฤติกรรมทางการเมืองบทบาทและอำนาจทางการเมือง  ในระดับประเทศและระหว่างประเทศและสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และวิพากษ์การเมือง

SSC  251 :  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น          3 (3-0-6)

Introduction to Jurisprudence

การศึกษาความเป็นมาของกฎหมาย ความหมาย  ความสำคัญของกฎหมายประเพณี และกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร การจัดทำ การบังคับใช้ และการยกเลิกกฎหมาย  รวมทั้งศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา เฉพาะในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น

SSC  261  :  มนุษย์กับสังคม            3 (3-0-6)

Human and Society

ศึกษาถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมโดยเน้นให้เห็นว่าตัวตนของเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นในสังคมอย่างไรโดยเริ่มจากการศึกษาธรรมชาติของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งก่อให้เกิดแรงผลักดันพฤติกรรมต่าง ๆ จากนั้นจึงเริ่มศึกษาถึงวิธีการจัดระเบียบและโครงสร้างของสังคม การสร้างวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการสื่อสาร ศึกษาถึงระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมและเป็นเรื่องราวที่จะต้องประสบอยู่เสมอในชีวิตประจำวัน อันได้แก่เรื่องราวที่เกี่ยวกับการศึกษา เศรษฐกิจ และการเมืองเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์หรือกลไกที่สำคัญ ๆ ของแต่ละระบบอันจะเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ซึ่งจะได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาตามเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน หลังจากที่ผู้เรียนได้รับการแนะนำถึงวิธีการ หรือแนวทางในการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

SSC 262  :  การพัฒนาการเรียนรู้          3 (0-6-6)

Learning Development

วิชานี้มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้   เป็นนักคิดวิเคราะห์ที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักปรับปรุง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  รู้จักสังเกต  ค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม  พร้อมทั้งเป็นผู้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ มีมารยาทอันอ่อนโยน นุ่มนวล ทำงานร่วมกันเป็นทีม  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกล รู้รักษ์ความเป็นไทย สามารถเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตท้องถิ่นและมองเห็นแนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นวิชานี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาซาบซึ้งเห็นคุณค่าและรู้จักทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับธรรมชาติ  เรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา อันจำนำมาซึ่งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

SSC 263 : การสร้างผู้นำ                      3 (2-2-6)

Developing Leaders

เป็นการศึกษาความเป็นผู้นำ โดยการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาจะเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำ การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้การบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ สร้างความสามัคคี  มีมนุษยสัมพันธ์ เข้าใจบทบาทของการเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

SSC 264  :  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคม        3 (3-0-6)

Local Knowledge for Social Development

ศึกษาความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของวิถีชุมชน โดยวิธีการถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาเพื่อเข้าถึงความหมายเชิงลึกและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนทัศน์ เครือข่าย ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรชุมชน สวัสดิการสุขภาพชุมชน รวมทั้งการศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และประยุกต์ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชน

SSC 271 :   การบัญชีเพื่อการบริหารเบื้องต้น          3 (3-0-6)

Introduction to Managerial Accounting

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดซึ่งรวมไปถึง การแบ่งส่วนตลาด การแยกประเภทสินค้าและบริการ กลไกทางการตลาด สถาบัน และช่องทางทางการตลาด ตลาดและสภาพแวดล้อมทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

SSC 272  :  ต้นทุนการผลิต                  3 (3-0-6)

Production Cost

  • ศึกษาแนวความคิดและการไหลของต้นทุน การแยกประเภทต้นทุน พฤติกรรมของต้นทุน ส่วนประกอบของต้นทุน วิธีการบัญชีต้นทุน ความสัมพันธ์ของต้นทุนการผลิตกับการบันทึกบัญชีและวงจรการบัญชี
  • ระบบต้นทุนงานสั่งทำ หลักของการสะสมต้นทุนงานสั่งทำ เอกสารที่ใช้ในระบบต้นทุนงานสั่งทำ บัญชีงานระหว่างทำ
  • ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ลักษณะของงานตามระบบช่วงการผลิต การสะสมต้นทุนของระบบช่วงการผลิต หน่วยเทียบสำเร็จรูป รายงานจำนวนหน่วย การคำนวณต้นทุนช่วงการผลิตโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก การคำนวณต้นทุนช่วงการผลิตโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนวิธีการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตกับของเสีย
  • การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ต้นทุนร่วมและจุดแยกออก วิธีการปันส่วนต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมเข้าผลิตภัณฑ์หลัก การบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้
  • การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน หน่วยมาตรฐาน ต้นทุนมาตรฐาน ราคาวัตถุมาตรฐาน จำนวนวัตถุมาตรฐาน

SSC 281 :   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น       3 (3-0-6)

Introduction to Economics

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้น หลักการ ปัญหาข้อเท็จจริง และผลกระทบอันเนื่องมาจากกลไกของราคา ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งที่มาและการจัดสรรของรายได้ประชาชาติ ระบบเงินตราและการธนาคาร การใช้นโยบายการเงินและการคลังเพื่อแก้ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด  และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

SSC 291 :   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม               3 (3-0-6) 

Humans and the Environment

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ในแง่วิวัฒนาการของมนุษย์ การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ ระบบนิเวศ สภาวะแวดล้อมและความสมดุลในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน น้ำ พืชพรรณธรรมชาติ ป่าไม้และแร่ธาตุ วัฒนธรรมกับการใช้ทรัพยากรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ให้มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม

SSC 311 :   พุทธปรัชญา               3 (3-0-6)

Buddhist Philosophy

ศึกษาความคิดพื้นฐานที่มีอยู่ก่อนพุทธกาล ในฐานะวัฒนธรรมเดิมในพระเวท ก่อนเข้าสู่ความรู้ในด้านพุทธปรัชญา ทฤษฏีความรู้ (Epistemology) ทฤษฏีคุณค่า (Axiology) เน้นพุทธจริยธรรมสัมพันธ์กับปัจเจกบุคคลและสังคม

SSC 331 :  มนุษยสัมพันธ์             3(3-0-6)

Human Relations

ศึกษาพื้นฐานธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ ในแง่จิตวิทยาและสังคมวิทยา เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและทัศนคติของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม และในการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเน้นในเรื่องบุคลิกภาพและการแสดงออก ประมุขศิลป์ ความแตกต่างของบุคคลในการทำงานและการจูงใจ การฝึกอบรมและการเลือกบุคลากร การบริหารความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติ เพื่อคุณภาพชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม

SSC 333 :  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ     3(3-0-6)

Industrial and Organizational Psychology

ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานทั้งในระบบบุคคล ระดับกลุ่ม และระบบองค์การ เพื่อให้สามารถทำงานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อที่ศึกษาได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ วิธีการวิจัยในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การวิเคราะห์งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธิการประเมินเพื่อการคัดเลือก การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม แรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมที่ส่งเสริมการทำงาน สุขภาพและความปลอดภัย กลุ่มและทีมงาน การสื่อสารในองค์การ ความเป็นผู้นำและการพัฒนาองค์การ

SSC 334 :  จิตวิทยาการปรับตัว                       3 (3-0-6)

Psychology of Adjustment

ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้แก่ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ ความเครียด ร่างกายและสุขภาพ มโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง การสร้าง สัมพันธภาพและความใกล้ชิด การแต่งงานและการใช้ชีวิตร่วมกัน เพศศึกษา การทำงานและการใช้เวลาว่าง การควบคุมตนเองและการตัดสินใจ ความผิดปกติทางจิตใจและการบำบัดรักษา  การดำเนินชีวิตในวัยผู้ใหญ่และวัยชรา การพลัดพรากและความตาย

SSC 335 :  จิตวิทยาการจัดการ                       3 (3-0-6)

Managerial Psychology

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ซึ่งจะรวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ ได้แก่ ทัศนคติ การสื่อสาร อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง พฤติกรรมผู้นำและความมีประสิทธิภาพขององค์การ

SSC 336 :  ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น              3 (3-0-6)

The Art of Living with Others

ศึกษาธรรมชาติ สัจธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต การรู้จักตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

SSC 337  :  การทำงานเป็นทีม                        3 (3-0-6)

Team Work

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานในการทำงานร่วมกัน และแนวคิดในการสร้างทีมงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้งในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เงื่อนไขสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยใช้ทีมงาน และศึกษาแนวทางในการพัฒนาทีมงานที่มีคุณภาพ อันนำไปสู่ประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฎิบัติการทำงานเป็นทีมในสถานการณ์จริงที่ผู้สอนจัดให้อย่างเหมาะสมกับนักศึกษา

SSC 351  :  กฎหมายแรงงาน                        3 (3-0-6)

Labour Law

ศึกษาหลักกฎหมายแรงงานไทย ในแง่ความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน สภาพทั่วไปของการจ้างงาน แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

SSC 371 :  การตลาดเบื้องต้น            3 (3-0-6)

Introduction to Marketing

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดซึ่งรวมไปถึง การแบ่งส่วนตลาด การแยกประเภทสินค้าและบริการ กลไกทางการตลาด สถาบัน และช่องทางทางการตลาด ตลาดและสภาพแวดล้อมทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

SSC 372  :  การบริหารงานบุคคล          3 (3-0-6)

Personnel Management

ศึกษาแนวความคิดในการบริหารงานบุคคล นโยบายการบริหารงานบุคคล บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฎิบัติงานจนถึงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน ค่าตอบแทน ความมั่นคงและความปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้งระบบข้อมูลการบริหารงานบุคคล

 SSC 373  :  การบริหารธุรกิจขนาดย่อม          3 (3-0-6)

Management for Small and Medium Enterprises/SMEs

ศึกษาแนวคิดเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ( SMEs)   การพัฒนาวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจ SMEs  การวางแผนธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ โดยเน้นถึงรูปแบบต่าง ๆ ของธุรกิจ  กฎหมายธุรกิจและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง  ความสำคัญของการจัดทำและเสนอรายงานงบการเงินของธุรกิจ  วิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกธุรกิจเพื่อปรับองค์กรให้มีประสิทธิภาพ        รู้จักสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน   ปรับขบวนการบริหารด้านการเงิน  ลูกหนี้  สินค้าคงคลังและการตลาด  ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้จะนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดทำรูปแบบจำลองของธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง

SSC 374  :  การพัฒนาบุคคลเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน          3 (3-0-6)

Individual Development for Work Marking

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน    วิเคราะห์สาเหตุและผลของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการทำงาน    แนวทางการพัฒนาตนในการปรับเปลี่ยน  เสริมสร้าง   และหรือคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน