Category: News EN

ทิศทางศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัย Sci and Tech

ทิศทางศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัย Sci and Tech

คณะศิลปศาสตร์อยู่ในระหว่างการทบทวนเพื่อปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและทิศทางของศิลปศาสตร์ในการศึกษาไทย (Liberal Arts Education) อย่างแท้จริง รวมถึงที่มาของศิลปศาสตร์ การเรียนการสอนแบบ Cognitive และ  non cognitive ซึ่งเป็นการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 จึงได้เชิญ ดร.กฤษรพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัย Sci and Tech” ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 12.00 more »

โครงการพัฒนาทักษะการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เรื่อง แนวคิดและหลักการในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการพัฒนาทักษะการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เรื่อง แนวคิดและหลักการในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21  เมษายน 2560 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ พัฒนาทักษะการทำงานเพื่อสังคม เรื่อง แนวคิดและหลักการในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมจรรยาบรรณในวิชาชีพ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมพานักศึกษาและบุคลากรไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดและหลักการในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในด้านการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้เข้ากิจกรรม 8 คน

พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสของคณะฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560   วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยและดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงาม ในการแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทิตาแด่อาจารย์อาวุโสผู้มีพระคุณที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้คณะฯ   โดยมี ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.อุมา ศรีสุภินานนท์ ผศ.วรรณี ใจบริสุทธ์ อ.รัศมี ชุติมา อ.สมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์ อ.นันทนา พิชัยพัฒนโสภณ ผศ.วิลักษณา ศรีมาวิน และ อ.กุลวดี แหยมเกตุอาจารย์อาวุโสมาร่วมงานและให้พรอันเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ

โครงการ Asian Day

โครงการ Asian Day

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ Asian Day ในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 12.00 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอาเซียนผ่านกิจกรรมการบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ในชั้นเรียน อีกทั้งเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจภาษาและศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เกาหลี จีน พม่า เวียดนาม และมาเลเซีย โดยมีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ รวมถึงการทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมประเทศต่าง ๆ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปศาสตร์ more »

โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาภาษาประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตร International Language Education: Teaching English to the Speakers of Other Languages, Soka University ประเทศญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและในปีนี้ ได้จัดกิจกรรม “ELT/TESOL Student Exchange Program (March 2017) Soka University & King Mongkut’s University more »

โครงการสอนเสริมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16

โครงการสอนเสริมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม (ศวช.) และสำนักพระราชวัง โดยสำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี ได้จัดโครงการสอนเสริมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารีครั้งที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีความระมัดระวังในการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งได้ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษที่มีอยู่ ได้เสริมทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมถึงเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษาระดับปริญญาโท สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอนในโครงการฯ ได้รับประสบการณ์ตรงด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ได้เข้าถึงคุณธรรมและจริยธรรมของความเป็นครู และฝึกการทำงานร่วมกันด้วย ซึ่งในการอบรมครั้งที่ 16 more »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม)

ตามที่ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม)  และมีการสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้  การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว สายวิชาภาษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก  วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ห้อง SoLA 309 คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม)

ตามที่ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) และมีการสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น  บัดนี้  การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว สายวิชาภาษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก  วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 12.15 น. ห้อง SoLA 633 คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม)

ตามที่  สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม) เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าว มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม)

ตามที่ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม) ไปแล้วนั้น สายวิชาฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ห้อง SoLA 702 คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 7