Homepage

  

เปิดสอบ TETET 

 

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป <มีค่าใช้จ่าย>

 

จัดสอบในวันอาทิตย์ที่  17 กุมภาพันธ์  2562  จำนวน 2 รอบ
(**รับจำนวนจำกัด**)  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

 

** คณะฯ เปิดรับผู้เข้าสอบรอบ 17 ก.พ. 62 เพิ่มเติม
โดยระบบรับสมัครจะเปิดวันที่ 22 ม.ค. 62 เวลา 10.00 น.
และปิดวันที่ 1 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น.
(หรือปิดทันทีในกรณีที่นั่งเต็มจำนวนก่อนวันปิดรับสมัคร) **

 

กรอกใบสมัคร   

สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ SoLA 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด

อ่านรายละเอียดการสอบ

   รอบ

    เวลาสอบ

           ดำเนินการ/ตรวจสอบ

     สถานะ

   เช้า         09.00 - 12.00 น.        

 

 

   บ่าย     12.30 - 15.30 น.
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. (***รับจำนวนจำกัด***) 

 • ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นต้นไป 

 

 ข้อกำหนดการสอบ TETET

 1. ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลและ submit ข้อมูลในระบบสมัครให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการชำระเงินค่าสอบ (ควร submit ข้อมูลเพียงครั้งเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการกันสิทธิ์การสมัครของผู้อื่น) โดยผู้สมัครสอบสามารถเช็ครายชื่อผู้ submit ข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์

 2. เลือกเวลาสอบได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น และไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้ เนื่องจากที่นั่งสอบแต่ละรอบมีจำนวนจำกัด (หากสมัครมากกว่า 1 รอบ จะยึดข้อมูลสุดท้ายที่ทำการ Submit เข้ามา)

 3. เมื่อ submit ข้อมูลแล้ว จะต้องชำระค่าสอบตามช่องทางและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ชำระเงินผิดช่องทางหรือเกินกำหนดเวลาจะไม่มีสิทธิ์สอบและไม่สามารถขอคืนเงินค่าสอบได้

  ***ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bank Bill payment) ณ ตอนสมัครเท่านั้น ไม่สามารถย้อนกลับมาพิมพ์ในภายหลังได้  ในกรณีไม่มีเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเก็บไว้ก่อน ***
 4. ผลสอบจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากวันสอบ โดยผู้เข้าสอบสามารถเช็คหมายเลขไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์

 5. หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ คณะฯ จะไม่คืนเงินค่าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำสิ่งของใดๆ ติดตัวเข้าที่นั่งสอบ และคณะฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 7. คณะฯ ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และทรัพย์สินมีค่าของผู้เข้าสอบ


ผลสอบบัณฑิตศึกษา/บุคคลทั่วไป สอบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 


สำหรับระดับปริญญาตรี เฉพาะชั้นปีที่ 4

  รอบ          

     วันสอบ 

  ปิดรับสมัคร   

  ประกาศรายชื่อและห้องสอบ  

          เวลาสอบ  

1–10 

11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25 ก.พ. 62

 30 ม.ค. 62

  5 ก.พ. 62
ดูรายละเอียด

     13.30 – 16.30 น.       

11–20 

18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 มี.ค. 62

 1 มี.ค. 62

 12 มี.ค. 62
ดูรายละเอียด

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์: 0 2470 8793 โทรสาร: 0 2470 8793
อีเมลล์: benjama.nam@kmutt.ac.th

 

Preview วิธีการใช้ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ TETET ในรูปแบบวีดีโอ