Homepage

  

เปิดสอบ TETET 

 


 

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป <มีค่าใช้จ่าย>

จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 จำนวน 2 รอบ
(**รับจำนวนจำกัด**)  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

 

*** ณ ปัจจุบันผู้สมัครสอบรอบวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เต็มจำนวนแล้ว
สำหรับการจัดสอบ TETET ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไปรอบถัดไป
คณะฯ จะได้นำหารือกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หากมีการยืนยันแล้วจะประกาศให้ทราบผ่านทาง http://sola.kmutt.ac.th/TETET/ ***

***สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลสมัครสอบรอบ 7 มิถุนายน 2563
ได้เรียบร้อยแล้ว ระบบชำระเงินเปิดวันที่ 21 พ.ค. 63
และปิดวันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 19.30 น.***
  
 

หมายเหตุ : การจัดสอบอาจมีการเลื่อนหรือยกเลิก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

 

***ระบบรับสมัครเปิดวันที่ 21 พ.ค. 63 เวลา 9.00 น.
และปิดวันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 16.00 น.

(หรือปิดทันทีในกรณีที่นั่งเต็มจำนวนก่อนวันปิดรับสมัคร)***
***ระบบชำระเงินเปิดวันที่ 21 พ.ค. 63 และปิดวันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 19.30 น.***

 

สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ SoLA 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

 

ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด

 

อ่านรายละเอียดการสอบ

 

 

   รอบ

    เวลาสอบ

           ดำเนินการ/ตรวจสอบ

     สถานะ

   เช้า         08.30 - 11.30 น.        

 

   บ่าย     13.30 - 16.30 น.
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 63 เวลา 9.00 น. (***รับจำนวนจำกัด***) 

 • ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 2563  เป็นต้นไป 

 • ค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท/คน

 

 ข้อกำหนดการสอบ TETET

 1. ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลและ submit ข้อมูลในระบบสมัครให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการชำระเงินค่าสอบ (ควร submit ข้อมูลเพียงครั้งเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการกันสิทธิ์การสมัครของผู้อื่น) โดยผู้สมัครสอบสามารถเช็ครายชื่อผู้ submit ข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์

 2. เลือกเวลาสอบได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น และไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบได้ เนื่องจากที่นั่งสอบแต่ละรอบมีจำนวนจำกัด (หากสมัครมากกว่า 1 รอบ จะยึดข้อมูลสุดท้ายที่ทำการ Submit เข้ามา)

 3. เมื่อ submit ข้อมูลแล้ว จะต้องชำระค่าสอบตามช่องทางและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ชำระเงินผิดช่องทางหรือเกินกำหนดเวลาจะไม่มีสิทธิ์สอบและไม่สามารถขอคืนเงินค่าสอบได้

  ***ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bank Bill payment) ณ ตอนสมัครเท่านั้น ไม่สามารถย้อนกลับมาพิมพ์ในภายหลังได้  ในกรณีไม่มีเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเก็บไว้ก่อน ***
 4. ผลสอบจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากวันสอบ โดยผู้เข้าสอบสามารถเช็คหมายเลขไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์

 5. หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ คณะฯ จะไม่คืนเงินค่าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำสิ่งของใดๆ ติดตัวเข้าที่นั่งสอบ และคณะฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  ***กรณีผู้เข้าสอบนำสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าที่นั่งสอบ ถือว่าผู้เข้าสอบมีเจตนาทุจริตในการสอบ จะไม่มีการตรวจผลสอบให้แก่ผู้เข้าสอบ และผู้เข้าสอบไม่สามารถขอใช้สิทธิ์สอบฟรีในรอบอื่นทดแทนการสอบรอบที่มีเจตนาทุจริตได้***

 7. คณะฯ ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และทรัพย์สินมีค่าของผู้เข้าสอบ


ผลสอบบัณฑิตศึกษา/บุคคลทั่วไป สอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์: 0 2470 8793 โทรสาร: 0 2470 8793
อีเมลล์: benjama.nam@kmutt.ac.th

 

Preview วิธีการใช้ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ TETET ในรูปแบบวีดีโอ