Homepage

  

เปิดสอบ TETET 

 

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา <มีค่าใช้จ่าย>

 

จัดสอบในวันอาทิตย์ที่  18 กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 2 รอบ
(**รับจำนวนจำกัด**)  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

 

สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ SoLA 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด

อ่านรายละเอียดการสอบ

   รอบ

    เวลาสอบ

           ดำเนินการ/ตรวจสอบ

     สถานะ

   เช้า         09.00 - 12.00 น.        
 • กรอกใบสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
 • ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ 
 • หมายเลขไปรษณีย์ลงทะเบียน             
 • *เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย*
 • รายชื่อผู้ Submit ข้อมูล
  รอการชำระเงินและตรวจสอบ
   บ่าย     12.30 - 15.30 น.
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561  เวลา 9.00 น. (***รับจำนวนจำกัด***) 

 • ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

 

 ข้อกำหนดการสอบ TETET

 1. ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลและ submit ข้อมูลในระบบสมัครให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการชำระเงินค่าสอบ (ควร submit ข้อมูลเพียงครั้งเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการกันสิทธิ์การสมัครของผู้อื่น) โดยผู้สมัครสอบสามารถเช็ครายชื่อผู้ submit ข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์

 2. เลือกเวลาสอบได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น และไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้ เนื่องจากที่นั่งสอบแต่ละรอบมีจำนวนจำกัด (หากสมัครมากกว่า 1 รอบ จะยึดข้อมูลสุดท้ายที่ทำการ Submit เข้ามา)

 3. เมื่อ submit ข้อมูลแล้ว จะต้องชำระค่าสอบตามช่องทางและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ชำระเงินผิดช่องทางหรือเกินกำหนดเวลาจะไม่มีสิทธิ์สอบและไม่สามารถขอคืนเงินค่าสอบได้

  ***ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bank Bill payment) ณ ตอนสมัครเท่านั้น ไม่สามารถย้อนกลับมาพิมพ์ในภายหลังได้  ในกรณีไม่มีเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเก็บไว้ก่อน ***
 4. ผลสอบจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากวันสอบ โดยผู้เข้าสอบสามารถเช็คหมายเลขไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์

 5. หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ คณะฯ จะไม่คืนเงินค่าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำสิ่งของใดๆ ติดตัวเข้าที่นั่งสอบ และคณะฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 7. คณะฯ ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และทรัพย์สินมีค่าของผู้เข้าสอบ


สำหรับผู้เข้าสอบระดับบัณฑิตศึกษาวันที่  20 สิงหาคม  2560

 


สำหรับระดับปริญญาตรี เฉพาะชั้นปีที่ 4

 

   รอบ

               วันสอบ 

 ปิดรับสมัคร         

 ประกาศรายชื่อและห้องสอบ                    

     เวลาสอบ  

1 – 10

30, 31 ม.ค.,1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ก.พ. 60   

20 ม.ค. 60   

26 ม.ค. 60 คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ

 13.30 – 16.30 น.            

11 – 20  

6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 มี.ค. 60

17 ก.พ. 60   

28 ก.พ. 60 คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ

21 – 24       

3, 4, 5, 7 เม.ย. 60

17 มี.ค. 60

28 มี.ค. 60 คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ

 

 


 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์: 0 2470 8793 โทรสาร: 0 2470 8793
อีเมลล์: benjama.nam@kmutt.ac.th

 

Preview วิธีการใช้ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ TETET ในรูปแบบวีดีโอ