การประกันคุณภาพระดับคณะ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ด้วยเชื่อว่าการบริหารคุณภาพตามแนวทาง EdPEx จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของคณะฯ ให้เป็นไปตามระบบมาขึ้น และจะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถและกระบวนการเรียนรู้ทั้งของบุคลากรของหน่วยงานให้สามารถปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถดำเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะฯ ได้สอดคล้องตรงกับความต้องการและความคาดหวังจากผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง และสังคม

คณะศิลปศาสตร์ได้เริ่มนำการบริหารคุณภาพตามแนวทาง EdPEx มาใช้ในตั้งแต่ปี 2559 และในปี 2561 ได้ดำเนินการดังนี้

  1. ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม การจัดทำโครงร่างองค์กร OP เพื่อให้ทราบสถานะของคณะฯ ในปัจจุบัน และ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายประการที่ส่งผลต่อสภาพการณ์ของคณะศิลปศาสตร์ คณะจึงได้ทบทวนโครงร่างองค์กรใหม่และทำให้กระชับ
  2. ดำเนินการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้แก่บุคลากรภายในคณะ

ในปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง  EdPEx คือ

  1. โครงการสร้างความเข้าใจบุคลากร

การสร้างความเข้าใจให้บุคบากรเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย สิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือ การมีส่วนร่วมและการมีความเข้าใจในเป้าหมายที่ชัดเจนตรงกันของบุคลากรในองค์กร คณะศิลปศาสตร์จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานที่ต้องมีความเชื่อมโยง ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของคณะ อีกทั้งยังตอบสนองและสอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในอนาคต ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาเป็นกรอบในการบริหารเพื่อให้เกิดคุณภาพโดยรวม ซึ่งล้วนแต่ต้องอาศัยความเป็นเลิศของการทำงานทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ คณะศิลปศาสตร์ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการให้บุคลากรทั้งคณะได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงานของคณะ พร้อมสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน และร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.1 การสร้างความเข้าใจค่านิยมหลักของคณะ

1.2 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

1.3 การพัฒนาสร้างระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

1.4 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพ

  1. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นสากล

การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ มจธ. และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ มจธ. มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การจะพัฒนา มจธ. สู่ความเป็นสากลจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาบัณฑิต มจธ. การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาบัณฑิต มจธ. ทั้งด้านคุณภาพ และคุณธรรมของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของคณะฯ ได้พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิต มจธ. ในทักษะด้านต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง จึงนับเป็นความท้าทายเป็นอย่างมากที่จะยกระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้ไปอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษซึ่งผลประเมินต่ำกว่าด้านอื่นๆ คณะฯ จำเป็นต้องพัฒนาการให้บริการเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และหาแนวทางดำเนินการเพื่อพัฒนายกระดับทักษะความสามารถให้สูงขึ้นโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและกระบวนการเรียนการสอน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา โดยในปี 2563 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มจธ. ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80 ต้องมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดคือ เกณฑ์ TETET ระดับ 3 หรือ มาตรฐาน CEFR ระดับ B2 ทำให้คณะฯ ต้องพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายใน เพื่อให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีพัฒนาการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และสามารถตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ในด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ